Тарифікація - Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 грудня 2008 р. N 1070

Київ

Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 травня 2011 року N 541
,
 від 16 листопада 2011 року N 1173

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2008 р. N 1070

ПРАВИЛА
надання послуг з вивезення побутових відходів

1. Ці Правила визначають механізм надання суб'єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг з вивезення побутових відходів у містах, селищах і селах (далі - послуги).

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 х 50 х 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до1,1 куб. метра;

небезпечні відходи у складі побутових відходів - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

(пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим
)

побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про благоустрій населених пунктів" та "Про відходи".

3. Власники або балансоутримувачі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з особою, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Договір про надання послуг укладається відповідно до типового договору, наведеного у додатку 1.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

4. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. N 1173)

Збирання та перевезення побутових відходів здійснюються спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Вивезення побутових відходів здійснюється відповідно до схеми санітарного очищення населених пунктів із забезпеченням роздільного збирання побутових відходів.

Під час надання послуг з вивезення побутових відходів великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів вивозяться окремо від інших видів побутових відходів.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на етапі збирання чи сортування і передаватися споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

5. Послуги надаються з урахуванням розміру території, схеми санітарного очищення, затвердженої в установленому порядку, та інших умов, передбачених законодавством у сфері житлово-комунального господарства.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

Надання послуг з вивезення відходів як вторинної сировини, що є у складі побутових відходів, здійснюється з урахуванням вимог статей 35 і 351 Закону України "Про відходи".

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

6. Обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

7. Норми надання послуг визначаються на підставі правил, встановлених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Зазначені норми переглядаються один раз на п'ять років.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

8. У разі коли норми не затверджено органом місцевого самоврядування, застосовують мінімальні норми згідно з додатком 2.

9. Критерієм якості послуг є дотримання:

графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;

вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і цих Правил.

10. Контроль якості послуг здійснюється шляхом перевірки дотримання стандартів, нормативів, норм, порядків і цих Правил комісією, утвореною з ініціативи чи за участю органу місцевого самоврядування та/або органу самоорганізації населення і членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельного кооперативу, молодіжного житлового комплексу.

11. Під час укладання договору про надання послуг:

1) сторони узгоджують графік їх надання виходячи з потреби споживача, норм надання та якості послуг;

2) виконавець послуг на вимогу споживача зобов'язаний пред'явити:

правила надання послуг;

графік вивезення відходів;

тарифи на надання послуг;

інформацію про пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення.

12. У разі надання одноразової послуги замовлення складається за погодженням сторін згідно з формою, що встановлюється її виконавцем.

13. Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно до умов договору і тарифів, що формуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2137).

Форма розрахунку обсягу і вартості послуг наведена у додатку 3.

14. У платіжному документі передбачаються графи для зазначення даних про:

об'єм побутових відходів (окремо для твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких; у разі роздільного збирання твердих відходів - окремо для кожного виду побутових відходів як вторинної сировини);

тарифи на надання послуг; суму, що підлягає сплаті.

15. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

У разі надання відповідно до законодавчих актів окремим громадянам пільг плата за послуги вноситься на підставі поданих виконавцю документів, що підтверджують право на пільги та їх розмір.

16. За порушення графіка надання послуг, інших умов договору про надання послуг їх виконавець несе відповідальність згідно із законодавством.

Додаток 1
до Правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з вивезення побутових відходів

_________________________________
           (найменування населеного пункту)

___ _____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування суб'єкта   господарювання, що надає послуги,
  _____________________________________________________________________________________
                                                                       або   балансоутримувача (уповноваженої ними особи)
  в особі   ______________________________________________________________________________,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
  що діє на підставі   _____________________________________________________________________,
                                                                                         (назва документа, дата   і номер)
  затвердженого   ________________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування органу)
  (далі - виконавець), з однієї сторони, і   _____________________________________________________
                                                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові
  _____________________________________________________________________________________,
                                                                                         фізичної особи, що є   власником
  _____________________________________________________________________________________
                                                                               (наймачем, орендарем) квартири (будинку)
  або   __________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування юридичної особи)
  в особі   _______________________________________________________________________________,
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
  що діє на підставі   ______________________________________________________________________,
                                                                                        (назва документа, дата і   номер)
  затвердженого ________________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування органу)
  (далі - споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене

 

     

1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком   надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов'язується   своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах,   передбачених цим договором (далі - послуги)

на підставі рішення   ___________________________________________________________________
                                                                                                       (назва, дата та номер акта про визначення виконавця
  _____________________________________________________________________________________
                                                                                       послуг з вивезення побутових   відходів)
  та відповідно до схеми санітарного очищення, затвердженої
  ____________________________________________________________________________________.
                              (назва, дата та номер акта про затвердження схеми санітарного   очищення населеного пункту) 

Перелік послуг

2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення   твердих, великогабаритних, ремонтних і рідких відходів.

Предмет договору

3. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за   _________________________________ схемою.
                                                                                                                                          (контейнерною,   безконтейнерною - зазначити)


  4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою   використовуються технічно справні ____________ контейнери місткістю ____ куб.   метрів, що належать __________________________,
          (кількість)                                                                                                                                         (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

у тому числі для роздільного збирання, зокрема, таких побутових   відходів:
  полімерні відходи - _________________________________ контейнерів місткістю   ____ куб. метрів,
                                                                                      (кількість)
  що належать _________________________________________________________________________;
                                                                                                  (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
  скло - __________________________________________ контейнерів місткістю   _______ куб. метрів,
                                                                   (кількість)
  що належать   _________________________________________________________________________;
                                                                                            (споживачеві,   виконавцеві - зазначити)
  папір - ________________________________________ контейнерів місткістю   ________ куб. метрів,
                                                                       (кількість)
  що належать _________________________________________________________________________;
                                                                                                  (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
  кольорові метали - ___________________________________ контейнерів місткістю   ___ куб. метрів,
                                                                                        (кількість)
  що належать   _________________________________________________________________________;
                                                                                                (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
  органічна речовина, що є у складі побутових відходів, -   _____________________________________
                                                                                                                                                                                     (кількість)
  контейнерів місткістю _____ куб. метрів, що належать   ______________________________________
  _____________________________________________________________________________________;
                                                                                           (споживачеві,   виконавцеві - зазначити)
  вторинна сировина, що є у складі побутових відходів, -   _____________________________________
                                                                                                                                                                                        (кількість)
  контейнерів місткістю _____ куб. метрів, що належать   ______________________________________
  _____________________________________________________________________________________;
                                                                                      (споживачеві, виконавцеві -   зазначити)
  небезпечні відходи у складі побутових відходів, -   __________________________________________
                                                                                                                                                                              (кількість)
  контейнерів місткістю ____ куб. метрів, що належать _______________________________________
                                                                                                                                                                 (назва та   місцезнаходження
  _____________________________________________________________________________________
                                                                        підприємства, що одержало ліцензію на здійснення
  _____________________________________________________________________________________.
                                                                         операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)

Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з   _______ до ________ години.

5. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною   схемою споживач зобов'язаний з ____ до _____ год. та/або з ____ до _____ год.   виставити у місцях, погоджених з виконавцем, закриті ємкості з відходами   місткістю не більш як0,12    куб. метра.

6. Для вивезення великогабаритних і ремонтних   відходів використовується ____________________________ контейнерів

(кількість)
  місткістю 8 і більше куб. метрів, для розташування яких
                               споживачем відповідно до вимог   санітарно-епідеміологічного законодавства відводиться спеціальний майданчик з   твердим покриттям за адресою ____________________________________.

Контейнери належать   _________________________________________________________________.
                                                                                                             (споживачеві, виконавцеві -   зазначити)

Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів   здійснюється споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів   відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам,   що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними   відходами.

7. Завантаження відходів здійснюється:

твердих   ____________________________________________,
                                            (споживачем,   виконавцем - зазначити)

великогабаритних і ремонтних ________________________________________.
                                                                                                     (споживачем, виконавцем - зазначити)

8. Виконавець вивозить:

рідкі відходи   __________________________________________________________________________,
                                                                                                            (строк або за заявкою споживача -   зазначити)
  але не рідше ніж один раз на шість місяців;

великогабаритні і ремонтні відходи   _______________________________________________________.
                                                                                                                     (строк   або за заявкою споживача - зазначити)

9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів,   необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

 

 

Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

10. Обсяг надання послуг розраховується   виконавцем на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

11. Розрахунок обсягу і   вартості послуг здійснюється згідно з додатком 3 до Правил надання послуг з   вивезення побутових відходів.

 

 

 

Оплата послуг

12. Розрахунковим періодом   є календарний місяць.
   
  13. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не   пізніше ніж до _____ числа періоду, що настає за розрахунковим. 
   
  У разі застосування попередньої оплати послуг платежі вносяться за ______   місяців у розмірі _____ гривень.

14. Послуги оплачуються   _______________________________________________________________.
                                                                                                          (готівкою або в безготівковій формі - зазначити)

15. Плата вноситься на   розрахунковий рахунок _____________________________________________
  _____________________________________________________________________________________
                                                                                                          (банківські реквізити)
  через   ________________________________________________________________________________.
                                                                                          (найменування   банківської установи або виконавця)

16. У разі потреби   виконавець здійснює ________________________________________ перерахунок
                                                                                                                                                    (строк)
  вартості фактично наданих послуг та повідомляє споживачеві про його   результати.

17. У разі зміни вартості   послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві   із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

18. Наявність пільг,   передбачених законодавчими актами, підтверджується   _____________________________________________________________________________________.
                                                                  (назва документа,   яким підтверджується надання пільг)

Права та обов'язки споживача

19. Споживач має право на:

1) одержання достовірної та   своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів, зокрема про їх   вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання   послуг і графік вивезення відходів;

2) відшкодування у повному   обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг   не в повному обсязі;

3) усунення виконавцем   недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

4) перевірку стану   дотримання критеріїв якості послуг;

5) внесення за погодженням   з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

6) зменшення розміру плати   за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;

7) несплату вартості послуг   за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім'ї на підставі   письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність - довідка з   місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження   військової служби чи відбування покарання.

20. Споживач зобов'язується:

1) оплачувати в   установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;

2) сприяти виконавцю у   наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

3) визначати разом з   виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для   вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

4) обладнати контейнерні   майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати   освітлення в темний час доби;

5) забезпечити належне   збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості   контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з   урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно   до вимог санітарних норм і правил;

6) обладнати вигрібні ями   згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них   інших відходів;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

Права та обов'язки виконавця

21. Виконавець має право   вимагати від споживача:

1) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання   у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків   та вигрібних ям, що перебувають у власності споживача;

2) своєчасно збирати та   належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором   кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

22. Виконавець   зобов'язується:

1) надавати послуги   відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил,   Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом   Міністрів України, та цього договору;

2) погодити із споживачем   місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість,   необхідну для збирання побутових, великогабаритних і ремонтних відходів,   перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

3) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання   у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних   майданчиків у разі перебування їх у власності виконавця;

4) збирати і перевозити   відходи сспеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

5) ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення на контейнерному   майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в   разі розсипання твердих відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

6) перевозити відходи   тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими   відходами;

7) надавати своєчасну та   достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік   вивезення відходів;

8) усувати факти порушення   вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які   пред'являє споживач у зв'язку з невиконанням умов цього договору;

9) прибувати протягом трьох   годин на виклик споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли   недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний   перерахунок розміру плати;

10) відшкодувати відповідно   до закону та умов цього договору збитки, завдані споживачеві внаслідок   ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

11) зменшувати розмір плати   за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї   на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх   відсутність - довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування,   навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

Виконавець має також інші   обов'язки відповідно до закону.

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

23. Споживач несе   відповідальність згідно із законом і цим договором за:

1) несвоєчасне внесення   плати за послуги;

2) невиконання зобов'язань,   визначених цим договором і законом.

24. Виконавець несе   відповідальність за:

1) ненадання або надання не   в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача,   шкоди його життю чи здоров'ю;

2) невиконання зобов'язань,   визначених цим договором і законом.

Розв'язання спорів

25. Спори за договором між   сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Спори, пов'язані з   пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх   задоволення.

26. У разі ненадання або   надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає   представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються   строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

Представник виконавця   зобов'язаний прибути протягом ___________ робочих днів.
                                                                                                               (кількість)

27. Акт-претензія   складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.

У разі неприбуття   представника виконавця у ____________ строк або його відмови від підпису акт   уважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі або виборна   особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації   населення.

28. Акт-претензія подається   виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок   розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в   задоволенні його претензії.

 

 

 

Форс-мажорні обставини

29. Сторони звільняються   від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії   надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру),   що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

Строк дії цього договору

30. Договір діє з   ___________ до __________ і набирає чинності з дня його укладення.

Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

31. Зміна умов договору   проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі коли не досягнуто   такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

32. Договір вважається   таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із   сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

33. Дія договору   припиняється у разі, коли:

закінчився строк, на який   його укладено;

припинено відповідний договір на надання послуг з вивезення   побутових відходів на певній території населеного пункту.

абзац виключено

Договір припиняється також   в інших випадках, передбачених законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикінцеві положення

34. Цей договір складено у   двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників   зберігається у споживача, другий - у виконавця.

З Правилами надання послуг   з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи,   санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та   утримання територій населених пунктів ознайомлений
  _______________________            
           (підпис споживача)

Реквізити сторін

Споживач

Виконавець

_________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані
  _________________________________________
            (серія, номер, ким і коли виданий); найменування
  _________________________________________
      юридичної особи, що діє на підставі документа (назва,
  _________________________________________
            ким і коли затверджений), відомості про   державну
  _________________________________________
                               реєстрацію та банківські реквізити)

_______________________________________
                    (найменування   юридичної особи,
  _______________________________________
                          що діє на підставі документа
  _______________________________________
             (назва, ким і коли затверджений),   відомості
  _______________________________________
         про державну реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної   особи, місцезнаходження юридичної особи

_________________________________________
                                        (індекс, область, район,
  ________________________________________
              місто, село, вулиця, номер будинку   та квартири)

Ідентифікаційний номер   ____________________
  Ідентифікаційний код _______________________


  Місцезнаходження юридичної особи

______________________________________
                                 (індекс, область, район,
  ______________________________________
        місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код ___________________

Підписи сторін

Споживач

_______________________________________
  М. П. (за наявності печатки)

Виконавець

________________________________________
  М. П. (за наявності печатки)

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541,
 від 16.11.2011 р. N 1173)

Додаток 2 до Правил

МІНІМАЛЬНІ НОРМИ
надання послуг з вивезення побутових відходів

Найменування об'єкта

Мінімальна добова норма   надання послуг з вивезення побутових відходів, кілограмів (літрів)

Тверді побутові відходи

 

Житлові будинки

1. Багатоквартирні та   одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, на одну людину

0,77 (3,56)

2. Багатоквартирні будинки   за відсутності одного або двох з видів благоустрою, на одну людину:

 

каналізації

0,96 (3,84)

центрального опалення

1 (3,85)

каналізації і центрального   опалення (використання твердого палива)

1,15 (3,86)

3. Одноквартирні будинки з   присадибною ділянкою, на одну людину:

 

з наявністю усіх видів   благоустрою

1,26 (3,94)

за відсутності каналізації

1,45 (4,03)

за відсутності центрального   опалення

1,52 (4,09)

за відсутності центрального   опалення (використання твердого палива), водопостачання, каналізації

1,59 (4,14)

Підприємства, установи та   організації

4. Готель, на одне місце

0,5 (2,74)

Гуртожиток, на одне місце

0,35 (1,65)

Санаторій, пансіонат,   будинок відпочинку, на одне місце

0,7 (3,84)

Лікувально-профілактичні   заклади:

 

лікарня, на одне ліжко

0,35 (2,19)

поліклініка, на одне   відвідування

0,01 (0,06)

Склад, на1 кв. метрплощі

0,1 (0,22)

Адміністративні і   громадські установи та організації, на одне робоче місце

0,3 (1,3)

Навчальні заклади:

 

вищий і середній   спеціальний, на одного студента

0,09 (0,48)

школа, на одного учня

0,08 (0,4)

школа-інтернат, на одного   учня

0,45 (2,2)

профтехучилище, на одного   учня

0,4 (2)

дитячий дошкільний заклад,   на одне місце

0,28 (1,4)

Підприємства торгівлі, на1 кв. метр  торговельної площі:

 

промтоварний магазин

0,15 (0,82)

продовольчий магазин

0,3 (1,5)

ринок

0,31 (1,1)

Заклади культури і   мистецтва, на одне місце

0,08 (0,7)

Підприємства побутового   обслуговування, на одне робоче місце

0,75 (3,4)

Вокзал, аеропорт, на1 кв. метрплощі залу   очікування

0,37 (1,7)

Кемпінг, автостоянка, на1 кв. метрплощі

0,03 (0,11)

Пляж (курортний сезон), на1 кв. метртериторії

0,04 (0,25)

Підприємства громадського   харчування, на одне місце:

 

1) ресторан:

 

з відбором харчових   відходів

1 (5)

без відбору харчових   відходів

1,4 (6)

2) кафе, їдальня:

 

з відбором харчових   відходів

0,43 (2,2)

без відбору харчових   відходів

0,5 (2,6)

Великогабаритні відходи, на одну людину 

0,08 (0,4) 

Ремонтні відходи, на одну людину 

0,11 (0,15)

Рідкі відходи, на одну   людину

25 літрів

Небезпечні відходи, на одну людину 

0,01 (0,05)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

Додаток 3 до Правил

 

РОЗРАХУНОК
обсягу і вартості послуг з вивезення побутових відходів

Вид відходів (тверді,   рідкі, великогабаритні, ремонтні, небезпечні)

Об'єкт обслуговування   (багатоквартирний, одноквартирний будинок, установа, організація,   підприємство)

Одиниця розрахунку (житель,   місце в готелі, учень, кв. метр площі тощо)

Кількість одиниць   розрахунку для об'єкта обслуговування

Норма надання послуги з   вивезення побутових відходів (відповідно до їх виду), куб. метрів на рік

Обсяг надання послуги з   вивезення побутових відходів

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Згідно з рішенням органу місцевого самоврядування від ___ ____________ 20__ р. N _____, тариф на вивезення1 куб. метравідходів становить:

твердих

_____ гривень за 1 куб.   метр

великогабаритних

_____ гривень за 1 куб.   метр

ремонтних

_____ гривень за 1 куб.   метр

небезпечних

_____ гривень за 1 куб. метр

рідких

_____ гривень за 1 куб.   метр

Загальна сума за договором

_____ гривень

у тому числі ПДВ

_____ гривень

Розрахунок обсягу послуг проведено на підставі норм, затверджених рішенням органу місцевого самоврядування від ___ ____________ 20__ р. N ___.